صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ۰.۱۱ ۱.۵۴ ۴۹.۱۴ ۲۶,۶۸۵.۱۱
۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۳۹ ۰
۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۴ ۰
۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۰.۰۶ ۰.۴۳ ۲۴.۴۲ ۳۷۹.۸۶
۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۰.۰۷ (۰.۱۸) ۲۹.۰۵ (۴۸.۹۱)
۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ (۰.۰۲) (۰.۷۹) (۷.۰۳) (۹۴.۵)
۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۴۵ ۰
۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ (۰.۰۴) (۰.۲۳) (۱۳.۵۷) (۵۶.۲)
۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۴۵ ۰
۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۴۷ ۰
۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۰.۰۱ (۰.۰۳) ۳.۷۲ (۱۰.۰۶)
۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۳ ۳.۷۲ ۱۱.۹۹
۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۰.۵۹ ۰.۳ ۷۶۳.۴۲ ۲۰۱.۳۹
۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۰.۱ ۰.۲۲ ۴۳.۴۱ ۱۲۱.۹۹
۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۰.۰۹ (۰.۸۹) ۳۸.۳۷ (۹۶.۱۹)
۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۱۹ ۰
۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۲۱ ۰
۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۰.۰۴ (۰.۵۶) ۱۵.۵۶ (۸۷.۲۸)
۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۰.۰۴ (۰.۰۸) ۱۵.۵۷ (۲۴.۱۱)