صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
اهداف صندوق

 

 

 

 

اهداف و الزامات های سرمایه گذاری

 هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری صندوق

نصاب دارایی ها در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا :این صندوق از نوع صندوق‌ سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمدثابت و با پرداخت سود است. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

1- اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حداقل 90% از کل دارائی های صندوق

1-1- اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه

حداقل 40% از کل دارائی های صندوق

1-2- اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر

حداکثر 40% از کل دارائی های صندوق

1-3-  اوراق بهادار با درآمد ثابت  تضمین شده توسط یک ضامن

حداکثر 30% از کل دارایی های صندوق

1-4- اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور

حداقل 25% و حداکثر 30 % از کل  داراییهای صندوق

1-5- اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول

حداکثر 25 درصد از ارزش کل دارایی های صندوق و مشروط بر اینکه سرمایه گذاری در هر ورقه از 10 درصد کل داراییهای صندوق و 30 درصد کل اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر بیشتر نباشد.

1-6- گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حداکثر 40% از کل دارایی های صندوق

2- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

حداکثر 10 % از کل دارایی های صندوق

2-1- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر

حداکثر 1% از سهام و حق تقدم سهام منتشره  ناشر

2-2- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام

حداکثر 3 % از کل داراییهای صندوق

2-3- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت

حداکثر 5 % از کل داراییهای صندوق

2-4-  اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله  سهام

حداکثر 5% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق

2-5- اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام

حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پورتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام

2-6- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها و صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی

حداکثر 1% از کل داراییهای صندوق

3- واحد های سرمایه گذاری " صندوق های سرمایه گذاری" 

حداکثر 10% از کل دارایی های صندوق و تا سقف 15% از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد