صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ %۰.۱ %۰.۲۸۷
هفته گذشته ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ %۰.۲۹ %۰.۵۸
ماه گذشته ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ %۱.۹۹۶ %۳.۵۹۸
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ %۵.۶۴ (۳.۴۵۹)%
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ %۱۱.۳۹۱ (۱۰.۵۳۱)%
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ %۲۲.۳۱ %۴۴.۲۷۴
تا زمان انتشار ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ %۱۵۰.۲۱۲ %۲۴۳۱.۹۳۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰.۱۶)%