صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۱۰ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
- اساسنامه (نسخه نهایی) -
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۲صندوق امین یکم فردا تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ تایید صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مورخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۲صندوق امین یکم فردا تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ تایید صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مورخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ صندوق امین یکم فردا تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ تایید صورتجلسه مجمع ۱ خرداد ۱۴۰۰ صندوق امین یکم فردا تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱ خرداد ۱۴۰۰ صندوق امین یکم فردا تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ رزومه حسابرس تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ رزومه جدید متولی تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ رزومه متولی تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ تایید صورتجلسه مجمع ۳۱ تیر ۱۳۹۹ صندوق امین یکم فردا تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ صورتجلسه مجمع ۳۱ تیر ۱۳۹۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ رزومه مدیران سرمایه گذاری تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ رزومه مدیران سرمایه گذاری تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ رزومه حسابرس تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ تایید صورتجلسه مورخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ تایید سازمان بابت مجمع ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ صورتجلسه مجمع ۱۰ خرداد ۱۳۹۹-تصویب صورت مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند۹۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ تایید سازمان بابت مجمع ۱۶ دی ۱۳۹۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ صورتجلسه تغییرات اساس‌نامه ای مجمع ۱۶ دی ۱۳۹۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ صورتجلسه مجمع ۵ مرداد- اساسنامه ای تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ تایید سازمان بابت مجمع ۵ مرداد ۱۳۹۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ مجمع ۱۰-۰۹-۹۷ مربوط به اطلاع رسانی در اساسنامه تغییرات اساس نامه