صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۲,۵۷۸,۰۷۲ ۸.۴۰ ۱,۵۷۵,۸۷۳ ۵.۲۹ ۱,۳۸۰,۱۴۷ ۴.۸۸ ۱,۳۲۷,۴۷۹ ۴.۷۲
سایر سهام ۳۴۹,۲۶۴ ۱.۱۴ ۱۹۸,۶۴۶ ۰.۶۷ ۲۲۷,۹۷۳ ۰.۸۱ ۲۴۹,۲۳۰ ۰.۸۹
اوراق مشارکت ۱۶,۸۳۰,۲۴۳ ۵۴.۸۴ ۱۵,۲۴۹,۳۲۹ ۵۱.۲۱ ۱۳,۶۸۶,۹۸۲ ۴۸.۴۱ ۱۳,۸۳۸,۰۶۶ ۴۹.۲۴
اوراق سپرده ۸۸,۳۹۰ ۰.۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۹,۹۴۱,۹۶۲ ۳۲.۳۹ ۱۰,۷۹۳,۹۷۰ ۳۶.۲۵ ۱۱,۰۲۷,۶۵۸ ۳۹ ۱۰,۶۹۵,۴۸۵ ۳۸.۰۶
سایر دارایی‌ها ۲۸۴,۳۰۱ ۰.۹۳ ۲۴۱,۶۴۴ ۰.۸۱ ۲۱۰,۹۵۴ ۰.۷۵ ۲۳۸,۰۷۷ ۰.۸۵
صندوق سرمایه‌گذاری ۱,۲۶۴,۲۷۲ ۴.۱۲ ۱,۷۱۹,۰۷۸ ۵.۷۷ ۱,۷۴۱,۷۹۸ ۶.۱۶ ۱,۷۵۶,۹۳۹ ۶.۲۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد