صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۷۱ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۳۰۲,۰۹۹,۴۸۵ ۱۷۰ ۵۱,۳۵۶,۹۱۲,۴۵۰ ۲۲.۷۶
۷۲ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ۲۹۱,۹۹۹,۴۸۵ ۱۷۱ ۴۹,۹۳۱,۹۱۱,۹۳۵ ۲۲.۹۱
۷۳ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ۲۷۱,۹۹۹,۴۸۵ ۱۷۳ ۴۷,۰۵۵,۹۱۰,۹۰۵ ۲۳.۲۱
۷۴ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ۲۰۴,۹۹۹,۴۸۵ ۱۷۳ ۳۵,۴۶۴,۹۱۰,۹۰۵ ۲۳.۲۱
۷۵ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۹۶,۹۹۹,۴۸۵ ۱۸۳ ۳۶,۰۵۰,۹۰۵,۷۵۵ ۲۳.۸
۷۶ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ۱۴۰,۴۹۹,۴۸۵ ۱۸۷ ۲۶,۲۷۳,۴۰۳,۶۹۵ ۲۴.۳۸
۷۷ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۱۳۳,۴۹۹,۴۸۵ ۱۸۸ ۲۵,۰۹۷,۹۰۳,۱۸۰ ۲۴.۵۲
۷۸ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۱۲۴,۴۹۹,۴۸۵ ۱۸۷ ۲۳,۲۸۱,۴۰۳,۶۹۵ ۲۴.۳۸
۷۹ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ ۱۰۷,۴۹۹,۴۸۵ ۱۸۷ ۲۰,۱۰۲,۴۰۳,۶۹۵ ۲۴.۳۸
۸۰ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۹۹,۹۹۹,۴۸۵ ۱۸۷ ۱۸,۶۹۹,۹۰۳,۶۹۵ ۲۴.۳۸