صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۴۱ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۳,۳۵۹,۹۹۹,۴۸۵ ۱۹۵ ۶۵۵,۱۹۹,۸۹۹,۵۷۵ ۱۲۰.۵۹
۴۲ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۳,۲۲۹,۹۹۹,۴۸۵ ۵۳۱ ۱,۷۱۵,۱۲۹,۷۲۶,۵۳۵ ۸۳.۸۹
۴۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۲,۶۰۲,۸۹۹,۴۸۵ ۲۵۰ ۶۵۰,۷۲۴,۸۷۱,۲۵۰ ۳۳.۷۴
۴۴ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۱,۹۶۷,۸۹۹,۴۸۵ ۲۰۱ ۳۹۵,۵۴۷,۷۹۶,۴۸۵ ۲۳.۰۶
۴۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱,۹۳۲,۸۹۹,۴۸۵ ۱۴۴ ۲۷۸,۳۳۷,۵۲۵,۸۴۰ ۲۳.۲۱
۴۶ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱,۶۲۲,۸۹۹,۴۸۵ ۱۷۰ ۲۷۵,۸۹۲,۹۱۲,۴۵۰ ۲۲.۷۶
۴۷ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱,۵۸۲,۸۹۹,۴۸۵ ۱۷۱ ۲۷۰,۶۷۵,۸۱۱,۹۳۵ ۲۲.۹۱
۴۸ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱,۳۸۴,۸۹۹,۴۸۵ ۱۷۲ ۲۳۸,۲۰۲,۷۱۱,۴۲۰ ۲۳.۰۶
۴۹ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱,۴۵۷,۸۹۹,۴۸۵ ۱۷۳ ۲۵۲,۲۱۶,۶۱۰,۹۰۵ ۲۳.۲۱
۵۰ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱,۰۴۴,۸۹۹,۴۸۵ ۱۷۳ ۱۸۰,۷۶۷,۶۱۰,۹۰۵ ۲۳.۲۱