صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۵۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۹۷۲,۸۹۹,۴۸۵ ۱۷۹ ۱۷۴,۱۴۹,۰۰۷,۸۱۵ ۲۳.۲۳
۵۲ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۹۷۲,۸۹۹,۴۸۵ ۱۷۹ ۱۷۴,۱۴۹,۰۰۷,۸۱۵ ۲۳.۲۳
۵۳ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۹۲۰,۸۹۹,۴۸۵ ۱۷۹ ۱۶۴,۸۴۱,۰۰۷,۸۱۵ ۲۳.۲۳
۵۴ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ۸۷۰,۲۹۹,۴۸۵ ۱۷۹ ۱۵۵,۷۸۳,۶۰۷,۸۱۵ ۲۳.۲۳
۵۵ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۸۴۰,۲۹۹,۴۸۵ ۱۷۹ ۱۵۰,۴۱۳,۶۰۷,۸۱۵ ۲۳.۲۳
۵۶ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۷۸۸,۲۹۹,۴۸۵ ۲۱۱ ۱۶۶,۳۳۱,۱۹۱,۳۳۵ ۲۴.۳۳
۵۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۷۸۶,۲۹۹,۴۸۵ ۱۴۴ ۱۱۳,۲۲۷,۱۲۵,۸۴۰ ۲۳.۲۱
۵۸ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۷۶۳,۲۹۹,۴۸۵ ۱۷۱ ۱۳۰,۵۲۴,۲۱۱,۹۳۵ ۲۲.۹۱
۵۹ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۷۳۳,۲۹۹,۴۸۵ ۱۷۳ ۱۲۶,۸۶۰,۸۱۰,۹۰۵ ۲۳.۲۱
۶۰ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ۵۰۵,۲۹۹,۴۸۵ ۱۷۳ ۸۷,۴۱۶,۸۱۰,۹۰۵ ۲۳.۲۱