صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۴۶۲,۶۰۶,۳۹۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۵۳۷,۳۹۳,۶۰۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۴,۷۴۸,۰۳۹,۰۳۶,۵۲۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۶۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۶۵۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ۱۵:۵۸:۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۱۰/۰۴
نوع صندوق
قابل معامله با تقسیم سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ۱۰,۰۵۷ ۱۰,۰۵۰ ۹,۶۴۹ -۴۰۱ ۰ ۱۵,۰۲۳,۶۵۹,۸۷۶ ۴,۹۸۰,۰۸۱ ۱۲,۵۶۲,۰۵۳,۴۷۹ ۲,۴۶۲,۶۰۶,۳۹۷ ۲۴,۷۴۸,۰۳۹,۰۳۶,۵۲۶
  ۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ ۱۰,۰۴۷ ۱۰,۰۳۹ ۹,۶۴۰ -۳۹۹ ۰ ۱۵,۰۲۳,۶۵۹,۸۷۶ ۰ ۱۲,۵۵۷,۰۷۳,۳۹۸ ۲,۴۶۷,۵۸۶,۴۷۸ ۲۴,۷۷۱,۹۰۹,۰۶۵,۸۱۲
  ۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ۱۰,۰۴۱ ۱۰,۰۳۳ ۹,۶۳۵ -۳۹۸ ۰ ۱۵,۰۲۳,۶۵۹,۸۷۶ ۰ ۱۲,۵۵۷,۰۷۳,۳۹۸ ۲,۴۶۷,۵۸۶,۴۷۸ ۲۴,۷۵۶,۹۰۰,۴۷۱,۹۵۴
  ۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۱۰,۰۳۵ ۱۰,۰۲۷ ۹,۶۳۰ -۳۹۷ ۰ ۱۵,۰۲۳,۶۵۹,۸۷۶ ۱۶۹,۶۲۶,۸۲۱ ۱۲,۵۵۷,۰۷۳,۳۹۸ ۲,۴۶۷,۵۸۶,۴۷۸ ۲۴,۷۴۲,۶۵۳,۲۰۷,۰۰۶
  ۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۱۰,۰۲۸ ۱۰,۰۲۱ ۹,۶۵۰ -۳۷۱ ۰ ۱۵,۰۲۳,۶۵۹,۸۷۶ ۰ ۱۲,۳۸۷,۴۴۶,۵۷۷ ۲,۶۳۷,۲۱۳,۲۹۹ ۲۶,۴۲۸,۳۰۳,۲۵۳,۷۰۶
  ۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۱۰,۰۲۲ ۱۰,۰۱۴ ۹,۶۴۵ -۳۶۹ ۰ ۱۵,۰۲۳,۶۵۹,۸۷۶ ۱۰,۴۸۷,۴۱۶ ۱۲,۳۸۷,۴۴۶,۵۷۷ ۲,۶۳۷,۲۱۳,۲۹۹ ۲۶,۴۱۰,۳۰۱,۰۳۹,۳۵۷
  ۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۱۰,۰۲۴ ۱۰,۰۱۶ ۹,۶۴۹ -۳۶۷ ۰ ۱۵,۰۲۳,۶۵۹,۸۷۶ ۰ ۱۲,۳۷۶,۹۵۹,۱۶۱ ۲,۶۴۷,۷۰۰,۷۱۵ ۲۶,۵۲۰,۴۹۳,۷۸۳,۷۵۸
  ۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۱۰,۰۱۸ ۱۰,۰۱۰ ۹,۶۴۴ -۳۶۶ ۰ ۱۵,۰۲۳,۶۵۹,۸۷۶ ۳,۹۹۶,۸۰۴ ۱۲,۳۷۶,۹۵۹,۱۶۱ ۲,۶۴۷,۷۰۰,۷۱۵ ۲۶,۵۰۴,۷۳۱,۴۱۰,۹۱۰
  ۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۱۰,۰۲۱ ۱۰,۰۱۴ ۹,۶۴۸ -۳۶۶ ۰ ۱۵,۰۲۳,۶۵۹,۸۷۶ ۰ ۱۲,۳۷۲,۹۶۲,۳۵۷ ۲,۶۵۱,۶۹۷,۵۱۹ ۲۶,۵۵۲,۸۷۷,۹۱۹,۶۵۴
  ۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۱۰,۰۱۵ ۱۰,۰۰۸ ۹,۶۴۳ -۳۶۵ ۰ ۱۵,۰۲۳,۶۵۹,۸۷۶ ۰ ۱۲,۳۷۲,۹۶۲,۳۵۷ ۲,۶۵۱,۶۹۷,۵۱۹ ۲۶,۵۳۷,۱۰۷,۷۱۰,۴۲۷
  ۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۱۰,۰۰۹ ۱۰,۰۰۲ ۹,۶۳۸ -۳۶۴ ۰ ۱۵,۰۲۳,۶۵۹,۸۷۶ ۰ ۱۲,۳۷۲,۹۶۲,۳۵۷ ۲,۶۵۱,۶۹۷,۵۱۹ ۲۶,۵۲۱,۲۳۸,۸۱۰,۶۱۵
  ۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰,۰۰۸ ۱۰,۰۰۱ ۹,۶۴۲ -۳۵۹ ۰ ۱۵,۰۲۳,۶۵۹,۸۷۶ ۰ ۱۲,۳۷۲,۹۶۲,۳۵۷ ۲,۶۵۱,۶۹۷,۵۱۹ ۲۶,۵۱۹,۴۳۸,۱۹۸,۶۰۵
  ۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۱۰,۰۰۷ ۱۰,۰۰۰ ۹,۶۴۳ -۳۵۷ ۰ ۱۵,۰۲۳,۶۵۹,۸۷۶ ۰ ۱۲,۳۷۲,۹۶۲,۳۵۷ ۲,۶۵۱,۶۹۷,۵۱۹ ۲۶,۵۱۷,۴۰۸,۰۵۱,۰۴۰
  ۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۱۰,۱۹۶ ۱۰,۱۸۹ ۹,۸۳۲ -۳۵۷ ۰ ۱۵,۰۲۳,۶۵۹,۸۷۶ ۰ ۱۲,۳۷۲,۹۶۲,۳۵۷ ۲,۶۵۱,۶۹۷,۵۱۹ ۲۷,۰۱۸,۵۷۸,۸۸۲,۱۳۱
  ۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۱۰,۱۳۷ ۱۰,۱۲۹ ۹,۸۲۸ -۳۰۱ ۰ ۱۵,۰۲۳,۶۵۹,۸۷۶ ۰ ۱۲,۳۷۲,۹۶۲,۳۵۷ ۲,۶۵۱,۶۹۷,۵۱۹ ۲۶,۸۵۹,۹۹۱,۷۸۸,۶۷۵
  ۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۱۰,۱۲۶ ۱۰,۱۱۹ ۹,۸۱۸ -۳۰۱ ۰ ۱۵,۰۲۳,۶۵۹,۸۷۶ ۰ ۱۲,۳۷۲,۹۶۲,۳۵۷ ۲,۶۵۱,۶۹۷,۵۱۹ ۲۶,۸۳۱,۹۲۲,۸۴۰,۹۳۷
  ۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۱۰,۱۱۷ ۱۰,۱۱۰ ۹,۸۱۰ -۳۰۰ ۰ ۱۵,۰۲۳,۶۵۹,۸۷۶ ۰ ۱۲,۳۷۲,۹۶۲,۳۵۷ ۲,۶۵۱,۶۹۷,۵۱۹ ۲۶,۸۰۷,۹۶۱,۶۲۰,۷۹۶
  ۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۱۰,۱۱۱ ۱۰,۱۰۴ ۹,۸۰۵ -۲۹۹ ۰ ۱۵,۰۲۳,۶۵۹,۸۷۶ ۰ ۱۲,۳۷۲,۹۶۲,۳۵۷ ۲,۶۵۱,۶۹۷,۵۱۹ ۲۶,۷۹۲,۱۵۵,۳۲۸,۷۷۷
  ۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۱۰,۱۰۵ ۱۰,۰۹۸ ۹,۸۰۰ -۲۹۸ ۰ ۱۵,۰۲۳,۶۵۹,۸۷۶ ۰ ۱۲,۳۷۲,۹۶۲,۳۵۷ ۲,۶۵۱,۶۹۷,۵۱۹ ۲۶,۷۷۶,۲۴۹,۸۸۳,۷۷۶
  ۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۱۰,۱۰۱ ۱۰,۰۹۴ ۹,۷۹۵ -۲۹۹ ۰ ۱۵,۰۲۳,۶۵۹,۸۷۶ ۰ ۱۲,۳۷۲,۹۶۲,۳۵۷ ۲,۶۵۱,۶۹۷,۵۱۹ ۲۶,۷۶۵,۱۰۴,۶۵۵,۶۳۸
  مشاهده همه